Huisartsen

Samenwerking

De huisartsen van Praktijk Wareslage werken zeer nauw samen om uw medisch dossier zo goed mogeljik te beheren. Elke arts beschikt dan ook over het volledig medisch dossier (zie ook "Globaal medisch dossier").
U kunt natuurlijk een afspraak maken bij de arts van uw voorkeur of hem/haar voor een huisbezoek vragen. In de mate van het mogelijke wordt met uw wensen rekening gehouden.

Continuïteit
Indien één van de artsen afwezig is wegens vakantie of bijscholing, nemen de andere artsen de acitiviteiten over.
Tijdens het weekend, de feestdagen en op weekdagen na 19u is er voor dringende medische hulp steeds een huisarts van wacht bereikbaar op het nummer 052/463600

Globaal medisch dossier

Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Zo kunnen we bij verwijzing de noodzakelijke informatie uit dit dossier meegeven. 
Met een GMD geniet u van een vermindering van 30% op het remgeld voor elke raadpleging in onze praktijk. Dit geldt ook voor huisbezoeken bij chronische patiënten en vanaf 75 jaar.
Als u patiënt bent in onze praktijk, kan u dus best een GMD afsluiten. Dit wordt jaarlijks verlengd.Huisartsen - paramedici

Samenwerking

Indien een patiënt opgevolgd wordt door verschillende collega's, kan op vraag van de patiënt of van een collega een overleg plaats vinden om elke patiënt zo goed mogelijk te begeleiden. Als patiënt wordt u hiervan steeds op de hoogte gesteld.


Algemene privacyverklaring


Praktijk Wareslage hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Praktijk Wareslage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.